چرخ فلک نمونه کارها

چرخ فلک (اثرات افقی کتاب)

چرخ فلک (اثر سایه)

چرخ فلک (عرض جعبه – اثرات کتاب تلنگر)

چرخ فلک ساده

شناور جهت اثر